Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Verkoper
Devriendt Veerle, De Dappere Stappers, heeft haar maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Alfons Pieterslaan 101-103 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0766.240.414. Het BTW nummer is BE 0766.240.414 ("Verkoper").

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen geen verzendingskosten. Vezendingskosten worden apart vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

6. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond kunnen worden op basis van monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen wel is het mogelijk om het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering.

7. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

8. Retournering
Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan De Dappere Stappers te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan De Dappere Stappers. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Hiervoor gelden de gangbare posttarieven. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en de orginele doos in degelijk verpakkinsmateriaal retour gezonden wordt. Wij verzoeken u vriendelijk om geen diverse maten te bestellen om deze thuis te passen. Wij geven u graag  advies per email (info@dapperestappers.be).

Producten die afgeprijsd zijn kunnen worden omgeruild maar niet terugbetaald.

Retournering geldt niet indien: schoenen gedragen zijn; de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; de originele verpakking ontbreekt.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
Artikelen worden pas verzonden nadat deze betaald werden via de webshop. Betaling kan via de beveiligde betaalsite Ogone. Wij aanvaarden bancontact, mastercard, visa en KBC-Online.

11. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website van De Dappere Stappers, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De Dappere Stappers zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

ODR: informatiepunt over de rechten van de consument en over buitenechtelijke geschillenbeslechting.